S T A T U T

UDRUŽENJA PROIZVOĐAČA SOFTVERA SRBIJE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Udruženje proizvođača softvera Srbije (u daljem tekstu Udruženje) je dobrovoljna, neprofitna, vanstranačka, interesna, samostalna i poslovno stručna organizacija preduzeća i preduzetnika – proizvođača računarskih programa, obrazovana radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih interesa.

Član 2.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i obaveza utvrđenih Zakonom i ovim Statutom. Sedište Udruženja je u Beogradu, u ulici _____________________________ .
Udruženje ima tekući račun.

Član 3.

Udruženje ima pečat. Pečat je okruglog oblika sa upisanim tekstom po obodu: UDRUŽENJE PROIZVODJAČA SOFTVERA SRBIJE
Prečnik pečata je 25 mm.

Član 4.

Udruženje ima svoj logotip čiji sadržaj i oblik usvaja Savet udruženja.

Član 5.

Imovinu Udruženja čine: novčana sredstva, pokretne stvari, kao i prava i obaveze. Savet Udruženja je dužan da novčanim sredstvima raspolaže u skladu sa načelima zakonitosti, efikasnosti i celishodnosti.

Član 6.

Udruženje predstavlja i zastupa predsednik Saveta udruženja proizvodjača softvera (u daljem tekstu: predsednik Saveta), odnosno drugo lice koje Savet ovlasti iz redova svojih članova.

Član 7.

Organi Udruženja su Savet udruženja proizvođača softvera (u daljem tekstu Savet) i Skupština udruženja.

Član 8.

Rad Saveta je javan i podložan kontroli članova udruženja: davanjem informacija putem sredstava javnog informisanja, zborova članova, isticanjem odluka na WEB sajtu i forumu udruženja, neposrednim obaveštavanjem članova putem mailing lista, elektronske pošte ili na drugi način i sl.

Član 9.

Udruženje može radi ostvarivanja svojih planova i zadovoljavanja potreba od zajedničkog interesa članova, sarađivati sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

II. POSLOVI UDRUŽENJA

Član 10.

Članovi Udruženja sami utvrđuju potrebe i interese koji su od neposrednog značaja za njih u skladu sa Zakonom.

Član 11.

Delatnost Udruženja je:
1. predstavljanje domaćih proizvođača softvera u zemlji i inostranstvu kao organizovane grupacije;
2. davanje predloga nadležnim državnim organima vezanih za razvoj i uvođenje informatičkih tehnologija i regulativu;
3. uklanjanju svih prepreka za razvoj informatičke delatnosti u zemlji;
4. poslovno povezivanje i informisanje članova Udruženja;
5. pružanje i organizovanje stručne pomoći svojim članovima radi poboljšanja i unapređivanja njihovog poslovanja i ostvarivanja prava;
6. pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija svojim članovima;
7. borba protiv piraterije;
8. obavljanje drugih poslova od interesa za članove Udruženja.

Član 12.

Članovi udruženja mogu, svojom Odlukom, poveriti vršenje određenih poslova iz okvira izvornog delokruga rada, Udruženju i to:
1. pravno i drugo zastupanje interesa članova Udruženja prema trećim licima u konkretnim slučajevima;
2. poslovi borbe protiv piraterije;
3. ostali poslovi koje članovi smatraju potrebnim.
Sredstva za obavljanje poverenih poslova obezbeđuju se u skladu sa vrstom i obimom poslova.

III. SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 13.

Sredstva za rad Udruženja su:
1. sredstva članarine;
2. sredstva od naknade za usluge;
3. pokloni, donacije i druga sredstva.
Udruženje koristi sredstva u skladu sa svojim programima i planovima.

Član 14.

Visinu članarine i naknade za pojedine usluge i radnje određuje Savet udruženja opštim aktom.

Član 15.

Za obavljanje knjigovodstvenih, poslova pravnog zastupanja ili drugih stručnih poslova Udruženje za svoje potrebe može angažovati treća lica.

IV. ČLANOVI UDRUŽENJA

Član 16.

Članovi Udruženja mogu biti sva preduzeća i preduzetnici koji obavljaju registrovanu privrednu delatnost proizvodnje računarskih programa, bilo za dalju prodaju ili sopstvene potrebe, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije. Kandidat za člana mora da poseduje najmanje jedan originalni računarski program proizveden u Srbiji.

Svojstvo člana stiče se potpisivanjem pristupnice.

Član 17.

Članovi Udruženja su jednaki u pravima, obavezama i odgovornostima u Udruženju.

Član 18.

Članovi Udruženja imaju naročito sledeća prava i obaveze:

1. da aktivno rade na ostvarivanju zajednički utvrđenih aktivnosti od strane Udruženja;
2. da preko svojih predstavnika budu birani i zastupljeni u organima i telima Udruženja;
3. da sprovode stavove, zaključke i odluke koje su doneli organi Udruženja;
4. da pokreću i razmatraju sva pitanja iz delatnosti Udruženja sa ciljem unapređenja poslovanja i razvoja;
5. da učestvuju u donošenju programa i planova rada Udruženja;
6. da neposredno, ili preko svojih predstavnika u organima Udruženja daju predloge, sugestije i mišljenja radi donošenja odgovarajućih odluka, zaključaka i dr. i da traže intervenciju radi zaštite zajedničkih interesa;
7. da koriste poslovne i druge informacije kojima raspolaže Udruženje;
8. da koriste stručnu i drugu pomoć, kao i usluge koje vrši Udruženje u okviru svoje delatnosti;
9. da dostavljaju pravovremeno Udruženju sve informacije u vezi sa vođenjem registra članova;
10. da uredno plaćaju članarinu i obezbeđuju uslove za efikasan rad Udruženja;
11. da neguju i poštuju poslovni moral i dobre poslovne običaje.

Član 19.

Članovi se obavezuju da će po potrebi lobirati – stvarati interesnu grupaciju radi ostvarivanja interesa i ciljeva Udruženja, te zastupati i braniti interese svakog člana Udruženja kada je to potrebno i opravdano radi zaštite interesa kako članova tako i Udruženja. Ovo se posebno odnosi na pružanje podrške Udruženju kao i članstvu u obezbeđivanju određenih prava i zaštiti interesa, kako kod organa državne uprave i pravosuđa, tako i kod društveno-političkih organizacija i drugih istih ili sličnih organizacija.

Član 20.

Sporovi koji nastanu između članova u sprovođenju ovog Statuta, kao i o pitanjima ostvarivanja zajednički utvrđenih ciljeva i zadataka u okviru udruženja, rešavaće se dogovorno pred Savetom Udruženja.

Član 21.

Svojstvo člana Udruženja prestaje:
1. istupanjem iz Udruženja;
2. prestankom rada člana;
3. isključenjem člana odlukom većine članova Saveta Udruženja;
4. prestankom rada Udruženja.
Član kojem je prestalo članstvo u Udruženju odgovoran je za obaveze koje je preuzeo prema Udruženju do dana prestaka svojstva člana u Udruženju.

V. ORGANIZACIJA UDRUŽENJA

Član 22.

Organi Udruženja su Skupština i Savet Udruženja proizvođača softvera Srbije.
Skupštinu čini po jedan predstavnik svih članova Udruženja.
Savet Udruženja ima 7 članova.
Članovi Saveta biraju se na vremenski period od četiri godine.

Član 23.

Skupština donosi Statut Udruženja i javnim glasanjem bira Savet Udruženja. Skupština usvaja jednogodišnji i četvorogodišnji izveštaj o radu Udruženja. Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Sednicama Skupštine predsedava predsednik Saveta, a u slučaju njegovog odsustva zamenik. Sednice Skupštine se, na predlog Saveta, mogu održati u elektronskom obliku, sem izborne sednice.

Član 24.

Savet iz redova članova Saveta bira na konstitutivnoj sednici predsednika Saveta i dva zamenika, javnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta.
Konstitutivnu sednicu Saveta nakon sprovedenih izbora saziva predsednik Saveta iz prethodnog saziva, u roku od 15 dana od dana Skupštine. Izbor novog predsednika Saveta verifikuje Skupština.

Član 25.

Savet je predstavničko telo Udruženja koje obavlja sledeće poslove i zadatke:
1. saziva Skupštinu članova Udruženja, izvršava odluke i sprovodi zaključke Skupštine članova Udruženja;
2. rukovodi radom Udruženja između sednica Skupštine;
3. donosi finansijski plan i završni račun Udruženja;
4. donosi program rada i polugodišnji i godišnji izveštaj o radu;
5. odluku o visini članarine, načinu i rokovima plaćanja;
6. vrši nadzor nad sprovođenjem utvrđenih ciljeva;
7. pokreće inicijativu za donošenje novih ili izmenu postojećih propisa u oblasti interesovanja članova Udruženja;
8. sarađuje sa pravnim i fizičkim licima u pitanjima koja su od interesa za članove Udruženja;
9. donosi druga pravna akta po potrebi i vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Savet Udruženja predstavlja i zastupa predsednik Saveta.

Član 26.

Savet radi na sednicama i saziva se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sednice saveta mogu biti održane u elektronskom obliku – korišćenjem informacionih tehnologija.
Sednicu Saveta saziva i njome predsedava predsednik Saveta, a u njegovom odsustvu zamenik.
Inicijativu za sazivanje sednice Saveta može pokrenuti najmanje 2 od ukupnog broja članova Saveta, u kom slučaju je predsednik dužan da sazove sednicu Saveta. Da bi odluke Saveta bile valjane, sednici mora prisustvovati najmanje 3 člana Saveta. Predsednik Saveta može odobriti izjašnjavanje članova Saveta elektronskim putem, ukoliko nije moguć njihov dolazak na sednicu Saveta.

Član 27.

Sednicama Saveta mogu prisustvovati i članovi Udruženja i pomagati u radu Saveta.

Član 28.

Predsednik Saveta raspolaže sredstvima Udruženja, a na osnovu donete odluke Saveta.
Savet može ovlastiti i drugo lice iz redova članova Saveta da raspolaže sredstvima Udruženja.
Savet može ovlastiti izvršioca za poslove Udruženja da raspolaže sredstvima iz čl. 13. ovog Statuta.

Član 28.

Za zakonito i savesno obavljanje poslova iz nadležnosti Udruženja, Savet odgovara Skupštini.

VI. POSTUPAK IZBORA I PRESTANAK MANDATA SAVETA UDRUŽENJA

Član 26.

Članove Saveta bira Skupština Udruženja javnim glasanjem većinom glasova na period od četiri godine po principu jedan član jedan glas. Izbornu Skupštinu saziva Predsednik Saveta najkasnije 30 dana pre isteka mandata prethodnog Saveta i zakazuje je pre isteka mandata prethodog Saveta. Odluku o sazivanju izborne Skupštine Predsednik Saveta mora poslati svim članovima Udruženja putem e-mail-a ili ih obavestiti na drugi način. Od dana obaveštavanja članova do dana održavanja izborne Skupštine ne sme proći manje od 7 dana.

Odluka o zakazivanju Skupštine mora se objaviti na web sajtu Udruženja odmah po zakazivanju.

Član 27.

U slučaju da se na izbornoj Skupštini ne izaberu članovi Saveta, nova se mora zakazati u roku od 15 dana.

Član 28.

Za članove Saveta mogu biti izabrane samo osobe delegirane od članova udruženja. Ako dva ili više kandidata dobiju jednak broj glasova, novi član Saveta izabraće se žrebanjem.

Član 29.

Članu Saveta prestaje mandat pre isteka vremena na koji je izabran:
1. podnošenjem ostavke;
2. donošenjem odluke o raspuštanju Saveta;
3. ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci;
4. ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne sposobnosti;
5. ako nastupi smrt člana Saveta;
6. ako mu prestane radni odnos kod člana Udruženja kod koga je bio zaposlen u vreme izbora ili ako prestane osnov po kome je biran (prestanak obavljanja određene funkcije, odnosno dužnosti kod člana Udruženja).

Člana Saveta čiji je rad prestao po osnovu iz tacke 6 može zameniti drugo lice od strane člana Udruženja, koje je izabrano na odgovarajuću funkciju kod člana.

Mandat člana Saveta, izabranog po osnovu iz prethodnog stava, traje do isteka mandata člana Saveta umesto koga je izabran.

Savet Udruženja verifikuje mandat člana Saveta iz prethodnog stava.

Član 30.

Odluka o raspuštanju Saveta donosi se od strane Skupštine, ukoliko Savet ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti ili ih obavlja u suprotnosti sa Zakonom.
Inicijativu za raspuštanje Saveta iz stava 1 može pokrenuti najmanje 1/3 članova Udruženja.
Predlog za raspuštanje Saveta mora biti obrazložen.

VII. AKTI UDRUŽENJA

Član 31.

U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Savet donosi finansijski plan i završni račun, Program rada, polugodišnji i godišnji izveštaj o radu, stavove, odluke i zaključke.

Član 32.

Akti Udruženja moraju biti saglasni sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Član 33.

Statut Udruženja donosi Skupština javnim glasanjem većinom od ukupnog broja prisutnih. Inicijativu za donošenje Statuta Udruženja može dati min 1/3 članova ili predsednik Saveta.

Član 34.

Izmene i dopune Statuta vršiće se po istom postupku po kome je i donet.

 

VIII. STALNA I POVREMENA RADNA TELA

Član 35.

Savet može da obrazuje odbore Udruženja po teritorijalnom principu i prenese na njih deo svojih ovlašćenja.
Savet može da obrazuje stalna ili povremena radna tela sa ciljem razmatranja i rešavanja pitanja iz nadležnosti Udruženja.

IX. PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 36.

Udruženje može prestati sa radom odlukom većine članova Saveta koju mora da verifikuje Skupština udruženja. U slučaju prestanka rada Udruženja o njegovoj imovini odlučuje Skupština.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po objavljivanju na web sajtu Udruženja.

 

PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE UDRUŽENJA ____________________________________

 
Preuzmite Statut u PDF formatu