SEF problemi i predlozi

0. Postoje ozbiljni zastoji u radu koje je neophodno što pre otkloniti.

1. Potreban je novi upit za pregled primljenih faktura.

2. Servis koji vraća osnovne podatke o partnerima.

3. Preporučujemo promenu algoritma za obradu zahteva.

4. Još uvek ne postoji spisak grešaka sa objašnjenjem. Sve greške bi trebalo prevesti na srpski jezik.

5. Problem kod notifikacija.

6. Validator e-faktura ne prijavljuje dovoljno precizno greške.

7. Postoji problem kod komande za ponovno slanje faktura sa portala (Resend).

8. Potrebna je detaljna dokumentacija za validator pre nego što se pusti u produkciju.

9. Dokumentacija bi morala da bude jasnija i sa boljim primerima.

10. URL za API servise je case sensitive, što povremeno može da napravi probem. Na primer, ako se za URL unese publicapi umesto publicApi, slanje faktura radi ispravno, ali slanje pojedinačne evidencije javlja “Input string was not in a correct format”.

11. Oznaku TEST na demo portalu treba skloniti tako da ne smeta porukama koje portal ispisuje.

12. Notifikacije treba čuvati minimalno 3 meseca + 15 dana. Korisnici često ne sinhronizuju SEF redovno i ako to nisu radili duže od 30 dana, ne vide promene/nove račune, jer informacije o tome (notifikacije) više ne postoje.

13. Kada se pošalje JBKJS (dobijen podatak iz Trezora) a firma ga više nema, račun „zaglavi“ u statusu New.

14. /api/publicApi/vat-recording/individual ne vraća sve poslate parametre. Na primer, ne vraća TurnoverDate, PaymentDate.

15. Nije dovoljno dobro objašnjeno kako funkcionišu popusti. Još uvek ima dosta faktura na kojima su neispravno iskazani popusti.

16. Bilo bi veoma korisno da se uvede API poziv koji bi vraćao proizvoljnu poruku. Taj poziv bi mogao da se koristi za obaveštavanje korisnika o problemima u radi i sl.

17. Neophodno je umesto webinara uvesti pisanu dokumentaciju.

18. Ukoliko faktura zapadne u “Mistake” status, trebalo bi dozvoliti brisanje takve fakture.