Zbog povremenih problema koji se javljaju prilikom parsiranja e-faktura, dogovoreno je da članovi UPSS “potpisuju” fakture koje se generišu iz njihovog softvera. Na taj način će se olakšati nalaženje firme koja ima neki problem u generisanim e-fakturama i rešavanje problema.

Za ovu namenu treba koristiti polje cbc:ProfileID (BT-23) u koje treba upisati sledeću oznaku:

SID:<matični_broj>

SID je skraćenica od “Software ID”, a matični broj je matični broj softverske firme koja je kreirala e-fakturu.

Pozivamo sve firme koje generišu e-fakture da usvoje ovu preporuku. 

UPSS

 

Kategorije: Aktivnosti UPSS