REPUBLIKA SRBIJA
Vlada Republike Srbije
Aleksandar Vučić, potpredsednik vlade
Lazar Krstić, ministar finansija
Saša Radulović, ministar privrede
Ivan Simič, direktor Poreske uprave

Poštovani,

U nameri da doprinesemo reformi srpske privrede, šaljemo Vam spisak problema koje po našem mišljenju treba hitno rešiti.

– Državni organi trenutno nemaju adekvatan informacioni sistem. Funkcionisanje pojedinačnih rešenja sa vrlo malo izuzetaka je na izuzetno niskom nivou i pored ogromnih sredstava koja se izdvajaju godinama za ovu namenu. Mnogi od tih sistema i dalje ne funkcionišu ili rade veoma loše. Ovo izuzetno opterećuje privredu i sve građane, generiše ogromne gubitke i obesmišljava dobar deo neophodnih reformi. Predlažemo da se hitno formira stručno telo koje bi preuzelo kontrolu nad izradom informacionih sistema svih državnih organa. Treba uraditi analizu postojećeg stanja i što pre napraviti plan konkretnih rešenja.

– Međusobna komunikacija državnih organa po pitanju informacionih sistema ne postoji. Svaka institucija razvija svoje posebno rešenje, koje obično nije kompatibilno sa ostalim rešenjima, a korisnici su prinuđeni da prenose informacije od jedne do druge institucije. Takav pristup je unapred osuđen na neuspeh, jer će pre ili kasnije morati da se menja čitav sistem. Posledice su milionske štete i ogromni problemi kod najbanalnijih funkcija. Primer: problemi kod izdavanja i overe zdravstvenih knjižica; formiranje Registra zaposlenih u javnim službama koji zbog nekompatibilnosti sa evidencijama Poreske uprave duplira izveštavanje o primanjima radnika u javnim ustanovama.

– Aktivni servisi za predaju elektronskih obrazaca još uvek nisu na zadovoljavajućem nivou i treba ih što pre unaprediti i otkloniti probleme u funkcionisanju. Aktiviranje nedovoljno testiranih ili nefunkcionalnih servisa može napraviti ogromne probleme u praksi (primer Centralnog registra). Tehnička podrška i dokumentacija takođe nije zadovoljavajuća i nije uvek javno dostupna.

– Postoje ozbiljne indicije da su javne baze podataka zloupotrebljene. Na primer, APR zvanično ne omogućava direktan programski pristup svojim bazama podataka, a sa druge strane možete iste te podatke dobiti preko firmi koje nude proveru boniteta ili čak kupiti preko oglasa od privatnih lica. Javne baze podataka su resursi od nacionalnog značaja i neophodno je da se svima omogući korišćenje i to pod istim uslovima.

– Molimo vas da se odmah prestane sa praksom donošenja novih propisa koji se sprovode u nerazumno kratkim rokovima. Na primer, Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana je objavljen 29.05.2013, a primenjuje se od 30.05.2013. U ovakvim rokovima nije moguće doći ni do svih relevatnih mišljenja, a kamoli uraditi odgovarajuću softversku podršku za korisnike.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva eventualna pitanja.

Za UPSS,

Nenad Batoćanin, predsednik saveta UPSS